image banner
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND THỊ TRẤN TẰNG LOỎNG TỪ ĐẦU NHIỆM KỲ 2021-2026 ĐẾN NAY
Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, Thường trực HĐND thị trấn Tằng Loỏng luôn bám sát chủ trương lãnh đạo của thường trực HĐND huyện Bảo Thắng, sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy thị trấn, chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ về khảo sát, giám sát, tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND thị trấn và công tác vận động nhân dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh thực hiện tốt công tác củng cố xây dựng chính quyền tại địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, Thường trực HĐND thị trấn Tằng Loỏng luôn bám sát chủ trương lãnh đạo của thường trực HĐND huyện Bảo Thắng, sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy thị trấn, chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ về khảo sát, giám sát, tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND thị trấn và công tác vận động nhân dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh thực hiện tốt công tác củng cố xây dựng chính quyền tại địa phương.

Thị trấn Tằng Loỏng có 2.080 hộ; 7.983 khẩu với 03 Dân tộc anh em sinh sống tại 13 thôn, tổ dân phố, trong đó dân tộc kinh 5.524 khẩu chiếm 69,1%, dân tộc Dao 1.690 khẩu chiếm 21,16 %, dân tộc Tày 575 khẩu chiếm 7,2%, dân tộc khác  194 khẩu chiếm 2,4 %. Nền kinh tế chủ yếu là phát triển sản xuất công- nông - lâm nghiệp. Trình độ dân trí không đồng đều, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, địa bàn dân cư không tập trung, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, GPMT kéo dài trên diện rộng, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND thị trấn xây dựng chương trình công tác, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của HĐND, tạo điều kiện để các đại biểu phát huy dân chủ và lắng nghe, tiếp thu ý kiến kiến nghị và nguyện vọng của nhân dân. Thường trực HĐND thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban MTTQ, UBND thị trấn, các Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức cho các đại biểu HĐND thị trấn tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp tại 15 điểm ở các thôn, tổ dân phố với 1026 lượt cử tri tham gia, tiếp thu được 85 ý kiến kiến nghị cử tri. Những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của cấp thị trấn và một số ý kiến thuộc thẩm quyền của thị trấn đã được lãnh đạo chính quyền địa phương tiếp thu, giải trình trực tiếp. Những kiến nghị của cử tri không thuộc thẩm quyền của thị trấn đều được tổng hợp đầy đủ gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan xem xét giải quyết kịp thời, đúng quy định. Ngoài ra, đại biểu HĐND thị trấn đã tranh thủ các buổi họp thôn, tổ dân phố và trong gặp gỡ nhân dân hàng ngày để nắm bắt, tiếp thu ý kiến nguyện vọng của nhân dân. Các hội nghị tiếp xúc cử tri đều đảm bảo dân chủ, đúng luật, qua đó đã kịp thời phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và nghị quyết kỳ họp HĐND, đồng thời thông báo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri được tiếp thu từ các kỳ họp trước. Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc; các đại biểu HĐND thị trấn tham gia đầy đủ các buổi tiếp công dân định kỳ theo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND thị trấn.

Trong năm 2021, năm 2022, Thường trực HĐND thị trấn đã tổ chức 06 kỳ họp. Để hoạt động kỳ họp đạt kết quả, Thường trực HĐND đã phối hợp với UBND thị trấn chuẩn bị nội dung, chương trình, xây dựng các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp. Trước các kỳ họp, Thường trực HĐND tổ chức hội nghị liên tịch với UBND, Uỷ ban MTTQ, các ban, ngành có liên quan để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp HĐND thị trấn. Tài liệu kỳ họp được gửi đầy đủ đến các đại biểu HĐND thị trấn đúng quy định; Chương trình kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, khoa học, việc bố trí thời gian cho từng nội dung được cân nhắc đảm bảo khoa học, phù hợp thực tế tại địa phương, luôn tôn trọng và khuyến khích sự tham gia phát biểu ý kiến của các đại biểu HĐND thị trấn cũng như các đại biểu mời dự; việc điều hành kỳ họp cũng được đổi mới, sắp xếp khoa học, giảm thời gian thông qua các báo cáo, tăng thời gian cho các đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Những ý kiến khác nhau trong từng vấn đề được các đại biểu HĐND phân tích làm rõ trước khi thông qua, các nghị quyết trình tại kỳ họp đều có kết quả biểu quyết tán thành cao. Do làm tốt công tác chuẩn bị và bố trí nội dung, chương trình hợp lý nên chất lượng kỳ họp được nâng cao. Công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện tốt, cử tri đã nắm bắt kịp thời các nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp HĐND thị trấn.

Về hoạt động khảo sát, giám sát, Thường trực HĐND thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát. Trong năm 2021, 2022, Thường trực HĐND thị trấn đã tổ chức được hai cuộc giám sát chuyên đề. Bên cạnh đó việc giám sát tại các kỳ họp được thực hiện đúng quy chế hoạt động. Tại kỳ họp HĐND thị trấn đã xem xét, thảo luận các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách của UBND thị trấn, báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị trấn; kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị trấn và việc xem xét chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND thị trấn, đồng thời Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND thị trấn thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND thị trấn về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước của thị trấn; giám sát thường xuyên việc thực hiện các chính sách pháp luật tại địa phương; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các kiến nghị sau giám sát của HĐND. Hoạt động thường xuyên giữa các kỳ họp, Thường trực HĐND thị trấn đã thể hiện được vai trò chỉ đạo trong công tác tổ chức, điều hòa, phối hợp mọi hoạt động của HĐND thị trấn, từ công tác chuẩn bị nội dung và tổ chức kỳ họp của HĐND; Tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát; tổ chức các phiên họp thường kỳ; phối hợp với UBND thị trấn giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Phân công, điều hòa, phối hợp các hoạt động các Ban HĐND thị trấn; tiếp công dân định kỳ. Các Ban HĐND thị trấn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm phối hợp với các tổ chức đoàn thể của thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, đồng thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của cử tri phản ánh kịp thời với cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Ngay năm đầu của nhiệm kỳ, HĐND thị trấn Tằng Loỏng đã thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hoạt động đã được thông qua, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đạt được kết quả trên là do có sự chủ động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND thị trấn, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự hướng dẫn, đôn đốc kịp thời của Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện Bảo Thắng và sự phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thị trấn chỉ đạo các Đại biểu biểu HĐND thị trấn thực hiện tốt chương trình hoạt động đã đề ra.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 135
  • Trong tuần: 243
  • Tất cả: 45,000

Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND thị trấn Tằng Loỏng

Địa chỉ: Thị trấn Tằng Loỏng - Huyện Bảo Thắng

Điện thoại - Fax: 02143.863.142

Quản trị: Lưu Trung Kiên - Email: ltkien-baothang.laocai.gov.vn